• TIP KITS/Basic H-S kit – variosurg
  • 製品名:ベーシック H-SJ キット
  • 製品番号:Y1002850

  H-SG1, SG5, SG6D,SG7D, SG11, SG17 / チップホルダー
  骨切り用 / 骨切り用(骨窓の開窓など)/ 骨切除 / 骨整形用 粘膜剥離用

チップキット

 • TIP KITS/Bone Cut Kit – variosurg
  • 製品名:ボーンカット キット
  • 製品番号:Y900688

  SG1, SG2R, SG4,SG2L, SG6D / チップホルダー
  骨切り用

 • TIP KITS/Endo-S Kit – variosurg
  • 製品名:エンド-S キット
  • 製品番号:Y900691

  G1-S, E30RD-S, E30LD-S,E31D-S, E32D-S / チップホルダー
  逆根管充填窩洞形成用

 • TIP KITS/Implant Preparation Kit – variosurg
  • 製品名:インプラント プレパレーション キット
  • 製品番号:Y900774

  SG15A, SG15B,SG16A, SG16B/ チップホルダー
  骨切削用(インプラント窩の前処置)

 • TIP KITS/Sinus Lift Kit – variosurg
  • 製品名:サイナスリフト キット
  • 製品番号:Y900689

  SG1, SG3, SG6D,SG9, SG10, SG11 / チップホルダー
  粘膜剥離用

 • TIP KITS/Socket Lift Kit for Regular Size Implant – variosurg
  • 製品名:ソケットリフトキット レギュラーサイズ インプラント用
  • 製品番号:Y1002856

  SCL11D, SCL12D, SCL1 / VS チップレンチ / チップホルダー
  ソケットリフト用

 • TIP KITS/Socket Lift Kit for Wide Size Implant – variosurg
  • 製品名:ソケットリフトキット ワイドサイズ インプラント用
  • 製品番号:Y1002857

  SCL12D, SCL13D, SCL14D, SCL3 / VS チップレンチ / チップホルダー
  ソケットリフト用